За ОУ Георги Раковски
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съгласно летописната книга, спомени на жители, училищна документация и проучвания, училището в с. Оризаре общ. Несебър е основано през 1882 година, като светско училище в малка сграда намираща се в северната част на настоящият двор от 8 декара, дарен от жител на същото селище, носещо в този период името Бараклий.Съществуват данни за строежа на  християнска църква „Света Парашкева”  през 1856г. от майсторите Стойо

начало
Г. С. Раковски
5

и Митьо и функционирането й в селището.В църковния двор са погребани иконописец Захария Цанюв Захариев/1869г./ и зограф и учител Досю папа Витанов/1838-1874г./, живяли и творили в с.Бараклий. Има икони и от сина на Захария-Никола. Данни доказват съществуването на църковно, килийно училище още през 1867г. и 1873г.. Информацията е от турски регистри от 1676г.. Доказателства за борбеността на несломимия дух на прогресивната селска интелигенция в този исторически период, осъзнала необходимостта от просвещение и съхраняване на българщината.През 1930г. е построено ново училище състоящо се от 4 класни стаи, стая за прислужник и сцена - на сегашното място / южно крило на днешната сграда . По-късно през 1954 година училището е разширено с още 4 класни стаи / днешно северно крило/ и функционира като основно училище, а селището прераства в общински център. Следващо разширяване на училищната сграда е  през 1985г.-изградена парна инсталация за отопление, построен е ІІ етаж над южно крило, включващ актова зала със 150 места, две класни стаи, учителска стая, дирекция. През 1995г. е оформен централния вход -с тераси, стълбища, външни кашпи и направена пръскана външна мазилка на цялата сграда.

Нашите контакти
материална база
родители
учители
ученици
обучение и спорт
спонсори
сед. програма
химна
Същата година се откри барелеф на Г.С.Раковски във фоайето на училищната сграда. Започна ежегодното честване патронния празник на училището-14 април, преустановено от дълго време и с всяка следваща годишнина функционирането на училището е във възход.
От април 1995г. училището има своя песен, записана в студиото на група „Горещ пясък” гр.Бургас, автор на текста бургаския поет Пейо Пантелеев, композитор Георги Маринов в изпълнение на ученици от училището и изпята за първи път на патронния празник -14.04.1995г.6
Трудова заетост на родителите
Социална ангажираност
В последните години материално-техническата база на училището е непрекъснато обновявана в съответствие с динамичните промени в развитието на обществото и необходимостта от адекватен отговор на училището към специфичните потребности на учениците и пазара на труда, съобразно географския район на селището.
През периода 1995-2000 година училището работи по проект на Програма ФАР- „Финансово управление на средното образование”, като част от пилотна Община Несебър.
В резултат на това бяха доставени - компютър IBM, мастилено-струен принтер, копирна машина „Toshiba”, компютър „Dell”, лазерен принтер „Lazer jet 4000T” за административна дейност.Училището беше едно от първите в страната с наличието на електронна техника в този период на развитие.
По разработен и защитен проект от директора на училището към Инициативен фонд на Програма „ФАР” се изгради химическа лаборатория с 20 работни места за ученици с индивидуални набори от химически вещества и съдове за експериментална работа и един набор за демонстрационни опити от учителя, светеща периодична система, техническа везна, резервни банки вещества - усвоени 3000 евро.
9
10
С това се създадоха прекрасни условия за приложение теоретичните знания на учениците, формиране на практически умения при обучението им и през март 2005г. училището спечели І награда на Съюза на химиците в България за създаване на най-благоприятна среда в обучението по химия, а директора удостоен
от Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий” с грамота за постижения по програма Учебна среда „Акад.Георги Близнаков”.
През 2003г. в училището се изгради съвременен медицински кабинет в съответствие с изискванията на Министерството на здравеопазването. За здравословното състояние, здравното и гражданско възпитание на учениците се грижи медицинско лице.
С непрекъснатото навлизане на информационните и комуникационни технологии в живота на обществото, пред училището стоеше проблема за осигуряване образованието на учениците в това направление.
Днес ОУ Георги Раковси с. Оризаре е съвременно училище, което чрез своя интернет сайт се стреми да върви в крак с новите технологии, които са част от съвременния живот и новите методи на обучение в образователната система.©2010 Na4alo.bg -Всички права запазени.
Над 90 % от анкетираните родители са доволни от училищната среда, от отношението и помощта на учителите, от разнообразните дейности, от възпитаването в самостоятелност и увереност в собствените възможности.В повечето случаи родителите са включени в училищния живот считат 50 % от анкетираните, а други 44 % посочват, че училището търси тяхното мнение по различни въпроси.
Училището работи активно за приобщаване на родителите към дейността на училището, за съпричастност към училищните проблеми. Ежегодно се провежда лектория за родители, при подготовката и провеждането на училищните мероприятия се включват родителите и родителските отговорници по класове. По-голямата част от родителите работят като сезонни работници в туристически комплекс Слънчев бряг. Затруднена е подготовката на децата им за училище във финансово отношение. По инициатива на училището всяка учебна година се усвоява финансова субсидия от 3000 до 5 000лв. от Община Несебър за осигуряване на учебници, учебни помагала, облекло и обувки за ученици от семейства с нисък социален статус.

                                                               Ул.”Г.С.Раковски” № 1
Телефон/факс 055438/ 230
е-mail:ou_jekova_onb@abv.bg    
Обл. Бургас, Общ. Несебър
с. Оризаре , п. код 8248